دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشي خلاقيت (ويژه مديران سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی خلاقیت (ویژه مدیران سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشي خلاقيت (ويژه مديران سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري) سه محور خلاقيت:
مهارت هاي تفكر خلاق
دانش و مهارت
انگيزش
تعاريف خلاقيت:
بارون (1969) :
خلاقيت را مي توان به شكل بسيار ساده بعنوان توانايي ايجاد چيزي نوو بديع تعريف كرد .
پارنز(1972):
خلاقيت عبارت است از كنش دانش ، تخيل و ارزيابي . بدون دانش و اطلاعات فراوان، تخيل بازده و ثمري ندارد و بدون تخيل نيز اطلاعات فراوان چاره ساز و گره گشا نيستند. در نهايت بدون توان تركيب ، تلفيق ، ارزيابي و گسترش ايده ها دستيابي به كشف و خلاقيت ميسر نيست.
تورنس (1962) :
خلاقيت را بعنوان نوعي مسأله گشايي مد نظر قرار
داده است . به نظر وي تفكرِ خلاق مختصراً عبارتست از
فرآيند حس كردن مسائل يا كاستي هاي موجود در
اطلاعات ، فرضيه سازي درباره حل مسائل
و رفع كاستي ها ، ارزيابي و آزمودن فرضيه ها ، بازنگري و بازآزمايي آنها و سرانجام انتقال نتايج به ديگران .
تفکر همگرا و واگرا:
تفكر همگرا براي هر مسئله يك راه حل واحد درست توليد مي كند از اين رو نقش اين نوع تفكر در سنجش هوش بسيار مهم است .از سوي ديگر تفكر واگرا به مجموعه اي راه حل مختلف براي يك مسئله يا فرضيه منجر مي شود ، و از اين جهت اين تفكر در فرآيند آفرينندگي يا خلاقيت نقش اساسي ايفا مي كند . در واقع بسياري از اوقات تفكر واگرا با خلاقيت يا آفرينندگي مترادف به كار مي رود و غالب آزمونهاي خلاقيت آزمونهاي تفكر واگرا هستند .
ويژگيهاي تفكر واگرا از نظرگيلفورد:
الف- اصالت (توليد راه حلهاي نو و بديع – تأكيد بر تازگي و منحصر به فرد بودن پاسخها )
ب- انعطاف پذيري ( توليد ايده ها و انديشه هاي متنوع- تأكيد بر تنوع پاسخها )
ج- سيالي يا رواني (توليد ايده ها و انديشه هاي فراوان- تأكيد بر كميت پاسخها )
د- بسط (توليد جزئيات – تأكيد بر گسترش و پرداخت پاسخها)
لاندشير (1963):
در برابر مسأله اي كه بايد حل شود، فكر همگرا با دقت و ملاحظه بسيار خود را در چارچوب داده هاي مقدماتي محدود و مقيد مي سازد . اين فكرهمگرا با احتياط و دقت و مو شكافي نتيجه گيري مي كند و بدون اينكه خود را به خطر اندازد در مسير اوليه خود باقي مي ماند و به راه حلي منجر مي شود كه غالباً اصيل نيست . در حالي كه جوهر تفكر واگرا در توليد اشكال جديد واتصال عواملي كه طبق عادت مستقل و جدا از هم فرض شده اند ،نهفته است.اگر متوجه باشيم اين همان مسير ذوق ، تخيل و آفرينندگي است
برخي از محققان و صاحبنظران براي دو واژه تفكر همگرا و تفكر واگرا از اصطلاحات متفاوتي استفاده كرده اند .
دوبونو (1994 ):
دو اصطلاح تفكر عمودي و تفكر جانبي را به كار مي برد . به عقيده وي در تفكر عمودي در مقايسه با تفكر جانبي ، وسعت عمل محدود و مسير و جهت آن مشخص است هاچينسون (1949)نيز به دو نوع تفكر متفاوت اشاره كرده است نوعي تفكر كه در آن فرد گام به گام براساس اطلاعات موجود و قواعد منطق براي حل مسأله پيش مي رود و نوعي ديگر از تفكر كه مبتني بر بينش است. در اين اخير تفكر گرچه ذهن از اطلاعات موجود و منطق متعارف آغاز مي كند ولي خود را به اين چارچوب محدود نمي سازد ، بلكه فراتر مي رود و به كمك تخيل و بينش دست به تركبيهاي نو و بديع مي زند .
بارتلت (1959):
تفکر همگرا را تفكر در حلقه بسته و تفکر واگرا را تفكر تهور آميز ناميده است . از رهگذر تفكر تهور آميز عناصربه ظاهر نامربوط در هم در مي آميزند تا هسته يك اثر هنري ، نظريه علمي يا يك اختراع تشكيل گردد.
مراحل حل مسئله:
مسئله يابي:
تعريف مسئله: فرآيند حس كردن مسائل يا كاستي هاي موجود در اطلاعات
آماده سازي: جمع آوري ، تجزيه وتحليل اطلاعات
ايده يابي:
ايده سازي: تدبير ايده هاي جديد به عنوان سرنخهاي ممکن
ايده پروري: انتخاب از بين ايده هاي حاصله ، افزودن ايده هاي ديگرو به جريان انداختن مجدد ايده ها از طريق تغيير و تركيب
راه حل يابي:
ارزيابي : وارسي ايده هاي موقت به وسيله آزمايش
انتخاب: تصميم گيري درباره راه حل نهايي و پياده سازي آن
مسئله تعريف و چگونگي حل آن:
مسئله وقتي بوجود مي آيد كه يك مانع ما را از رسيدن به هدف باز دارد.
هدف (Objective) + مانع (Obstacle)= مسئله (Problem)
شيوه هاي عمومي کشف مسائل:
زير نظر گرفتن عملکردها
توجه به رفتار کارکنان
گوش دادن به کارکنان
مرور و مقايسه ي فعاليتها
انواع مسائل:
مسائل باز:
مسائلي هستند كه ما تمايل داريم وضعيت جاري را بنحوي تغيير دهيم ولي مانعي وجود دارد كه ما را از اينكار باز مي دارد .
مسائل بسته:
اين مسائل زماني ظاهر مي شوند که وضعيت جاري آن چيزي نيست كه ما انتظار داريم.
آيا براي حل تمام مسائل بايد اقدام نمود:
چهار اقدام در مواجهه با مسائلي كه در حال حاضر نمي توانيم حل كنيم:
هيچ كاري نكنيد
وضعيت را تحت نظر بگيريد
به معلول بپردازيد
سعي كنيد فوري مسئله را حل نمائيد
فرايند منطقي حل مسئله:
1. شناسايي وضعيت:
تعريف مسئله
تعيين اهداف تصميم
تشخيص علل
2. راه حل يابي:
استفاده از تكنيك هاي خلاقه براي يافتن راه حل هاي مختلف
3. ارزيابي و انتخاب:
ارزيابي راه حل هاي جايگزين
انتخاب بهترين راه حل
4. اجرا و پيگيري:
برنامه ريزي براي اجرا
هدايت فعاليتهاي عملي حل مسئله
انجام اصلاحات ضروري
فرايند شش مرحله اي حل مسئله يا چرخه بهبود مستمر سازمان:
شناسايي و انتخاب مسئله:
تعيين هدف
تعريف مسئله
تجزيه و تحليل مسئله:
جمع آوري داده ها
شناسايي و دسته بندي علل اصلي
ارائه راه حل هاي ممکن:
ارزيابي راه حل هاي مختلف:
انتخاب راه حل برتر
طرح ريزي جهت اجرا
برنامه ريزي و اجراي راه حل:
6- ارزيابي نتايج عملکرد:
استاندارد و مستندسازي نمودن
دلايل استفاده فرايند شش مرحله اي:
انتخاب يك مسئله درست
انتخاب يك راه حل مناسب با در نظر گرفتن تأثيرات متقابل روي ابعاد مختلف سيستم
اطمينان از مورد توجه قرار گرفتن كليه عوامل مهم و اساسي در مساله
اطمينان از كيفيت راه حل ارائه شده
بازنگري هاي مداوم و اصلاح روش در صورت نياز
مرحله اول شناسايي مشكلات:
طوفان ذهني:
طوفان ذهني، تكنيكي بسيار مفيد براي كمك به گروهي از افراد است، تا با كمك آن، تعداد زيادي ايده را در زماني اندك خلق كنند. در ابتدا ، گروه هاي كيفيت از اين تكنيك براي خلق ايده هايي جهت ارائه راه حل هاي ممكنه استفاده مي كردند ولي امروزه، علاوه بر آن، در ساير وضعيت هاي مختلف مناسب نيز، از اين تكنيك استفاده مي شود.
شامل 120 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی خلاقیت (ویژه مدیران سازمان میراث فرهنگی


صنایع دستی و گردشگری)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق رفتار غربيان و مسلمانان در قبال آخر الزمان

نقد جدید

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کار آفريني در علوم‌ انساني

تحقیق: احمد شاه هفتمين و آخرين پادشاه قاجار

پاورپوینت تاریخچه زبان دلفی

تحقیق: جناس مركب ( آرايه هاي ادبي )

حذف قفل اکانت گوگل تمام گوشی های سامسونگ تا اخرین بیلد اندروید 6

مقاله درباره سخت افزار و نرم افزار

فراخوان عفو بين الملل به دولت ها 8ص

تحقیق در مورد آغاز خلقت انسان 20 ص