دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل درباره کابل های شبکه - دانلود رایگاندانلود رایگان کابل های شبکه

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره کابل های شبکه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :43

بخشی از متن مقاله
کابل های شبکه
مقدمه
برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این جزوه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند ، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم می باشد که در این قسمت به آن پرداخته نشده است.
معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف) ولتاژ نامی.
ب) انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل.
پ) در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز.
ت) تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل.
ولتاژ نامی
ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتاژ بایستی مطابق جدول 2-1 می باشد.
U0 کیلو ولت (r.m.s)
19
12
35/6
6/0
U0 کیلو ولت (r.m.s)
33
20
11
1
Um کیلو ولت
36
24
12

ظرفیت جریان دهی کابل ها
در این قسمت عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها مورد بررسی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.
مهم ترین مرجع به کار رفته در این قسمت ، استاندارد IEC-287 تحت عنوان "محاسبه جریان نامی پیوسته کابل ها در ضریب بار 100 درصد" می باشد که در هر قسمت که به اطلاعات کامل تری نیاز بود ملاک استاندارد فوق می باشد.
تعیین حد مجاز جریان کابل ها به تلفات ایجاد شده در کابل و نحوه انتقال گرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC-287 با در نظر گرفتن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایط مشخص ، حد مجاز جریان را به دست می دهد در این قسمت از جزوه فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابل ها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد. (این حد مجاز بایستی در اسناد فنی مناقصه آورده شود) ، در صورتی که اطلاعات مربوطه در دسترس نباشد می توان از جداول پیوست – الف و ب استفاده نمود.
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
عوامل مهم مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:
الف) دما
دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط ، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد.
ب) طرح کابل
علاوه بر دمای مجاز عایق کابل ، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف به کار رفته در آن ، در تعیین جریان مجاز دارای اهمیت می باشند. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند.
پ) شرایط نصب
شرایط نصب از قبیل نصب در هوا ، دفن شده در زمین ، در مجرا ، نوع خاک و ... از عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها می باشند.
ت) اثرات کابل های مجاور
در صورت همجواری کابل با سایر کابل ها یا لوله ها بایستی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل در نظر گرفت.
الف) دما
1- دمای محیط
متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که به شرایط آب و هوایی منطقه ، شرایط نصب کابل بستگی دارد. در استاندارد IEC-287 دمای محیط اطراف کابل برای چندین کشور آمده است ، در اسن استاندارد برای سایر کشورها به طور تقریبی اعداد جدول 3-1 پیشنهاد شده است.
شرایط آب و هوا
درجه حرارت محیط
درجه حرارت در عمق یک متری
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حاره ای
25
55
25
40
نیمه حاره ای
10
40
15
30
معتدل
0
25
10
20
جدول 3-1 دمای محیط و زمین بر حسب درجه سانتیگراد
مقادیر جدول فوق تقریبی بوده و بایستی به هنگام استفاده از آن دقت کافی به عمل آورد. حدود نامی جریان کابل بایستی برای بن=دترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود.


دمای کار کابل
حداکثر دمای کار کابل مطابق استاندارد IEC-287 برای کابل های مختلف بایستی مطابق جدول 3-2 باشد:
عایق
حداکثر درجه حرارت هادی
PVC
70
PE
70
XLPE
90
جدول 3-2 حداکثر دمای کار هادی برای کابل های مختلف
تأثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل
عمق دفن کابل
حداقل کردن آسیب وارده به کابل علت تعیین کننده عمق دفن کابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر می گردد. با افزایش یافته و مقدار رطوبت بیشتر می گردد ، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولی با افزایش رطوبت این مقدار بیشتر می گردد.
مقاومت مخصوص حرارتی خاک
وجود رطوبت اثر تعیین کننده ای در مقاومت مخصوص هر نوع خاک دارد ، برای هر منطقه این مقدار بایستی اندازه گیری شود ، در صورتی ه این عدد در دسترس نباشد طبق استاندارد IEC-287 مقادیر زیر پیشنهاد می شود.
وضعیت آب و هوا
شرایط خاک
مقاومت حرارتی KM/W
پیوسته مرطوب
خیلی مرطوب
7/0
بارانی
مرطوب
1
به ندرت بارانی
خشک
2
بدون باران و یا کم باران
خیلی خشک
3
جدول 3-2 مقاومت مخصوص حرارتی خاک
از کابل های توزیع عموماً به طور دائم در بار کامل استفاده نمی شود ، لذا مسئله خشک شدن خاک زیاد مطرح نمی باشد ، در شرایطی که بتوان خاک را مرطوب فرض کرد مقدار مقاومت حرارتی خاک را می توان بین 0.8-1Km/W در نظر گرفت. در محل هایی که خاک همواره کاملاً مرطوب نمی باشد اما نوع آن مخلوطی از خاک رس و خاک باغچه باشد مقدار 1.2Km/W رقم مناسبی می باشد. در صورتی که خاک از شن و ماسه تشکیل شده باشد ، بعد از خشک شدن مقداری هوا در فضای خالی شن و ماسه به وجود می آید. اگر این حالت در چند ماه از سال اتفاق بیفتد مقدار مقاومت حرارتی خاک را می توان بین 2-3Km/W با توجه به توضیحات زیر در نظر گرفت:
نوع الف: کابل هایی که در طول سال بار ثابتی حمل می کنند.
در حالی که بار دائمی یا دوره ای باشد ، مقدار حداکثر مقاومت حرارتی خاک باید در نظر گرفته شود ، اگرچه این مقدار در بعضی از سال ها و برای مدت کوتاهی در تابستان یا پائیز به وجود آید ، مقادیر پیشنهادی عبارتند از :
تمام خاک ها به جز خاک های زیر 1.5Km/W
خاک گچی با قطعات ریز گچ 1.2Km/W
خاک با ترکیبی از گیاهان پوسیده 1.2Km/W
خاک سنگلاخی 1.5Km/W
شن که آب آن کشیده شده باشد 2.5Km/W
خاک عمل آورده شده 1.8Km/W
در صورتی که خاک زیر پوششی از لایه غیر قابل نفوذ مانند آسفالت قرار گیرد. مقدار مقاومت حرارتی مربوط به ردیف اول در تمام انواع خاک ها ممکن است به 1.2Km/W کاهش یابد.
نوع ب: کابل ها با بار متغیر و حداکثر بار در تابستان
تمام خاک ها به جز خاک های زیر 1.2Km/W
خاک های سنگلاخی 1.3Km/W
خاک شنی که آب آن کشیده شده باشد 2Km/W
خاک عمل آورده شده 2.6Km/W
نوع پ: کابل ها با بار متغیر و حداکثر بار در زمستان
تمام خاک ها به جز خاک های زیر 1Km/W
خاک رسی 0.9Km/W
خاک گچی با قطعات ریز گچی 1.2Km/W
خاک شنی که آب آن کشیده شده باشد 1.5Km/W
خاک عمل آورده شده 1.2Km/W
وقتی خاک رسی زیر پوشش غیر قابل نفوذ قرار گیرد مقاومت حرارتی آن ممکن است تا 0.8Km/W کاهش یابد.
شرایط استاندارد و ضرایب نامی برای تصحیح مقدار نامی باردهی کامل
مقادیر جریان مشخص شده در جداول انتهای این قسمت بر اساس پارامترهای مشخص شده زیر می باشد و در صورتی که کابل در شرایط مشخص شده به کار رود باید ضرایب تصحیح مناسب لحاظ شود.
کابل های نصب شده در هوا
الف) دمای هوای محیط ◦25 سانتی گراد برای کابل های توزیع و در 30◦c برای کابل های داخل ساختمان در نظر گرفته می شود.
ب) جریان هوا به طور ملاحظه ای محدود نشده و برای کابل های نصب شده روی دیوار بایستی حداقل 2 سانتی متر فضای خالی تا دیوار وجود داشته باشد.
پ) مدارهای مجاور هم حداقل 15 سانتی متر از هم فاصله داشته به طوری که بر یکدیگر اثر حرارتی نداشته باشند.
ت) کابل ها در مقابل اشعه آفتاب محافظت شوند.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


کابل های شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی - مرجع دانلود کتاب ...

پارس بوک بهترین مرجع برای دانلود کتابهای الکترونیکی فارسی در قالب pdf

درباره ما

عزاداری سنتی ===== برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک ...

راهنمای کامل فعال سازی اینترنت ایرانسل (3G ، 4G) خرید بسته ...

راهنمای کامل فعال سازی اینترنت ایرانسل (۳g ، ۴g) خرید بسته و تعرفه‌های مربوطه. ۶ تیر ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل مجموعه

چگونه پیکسل های کنه شده بر روی یک نمایشگر LCD را از بین ...

چگونه پیکسل های کنه شده بر روی یک نمایشگر lcd را از بین ببریم

پاور پوینت تحلیل ثبت ضربان قلب به وسیله برق -پروژه ...

دانلود پروژه تشخيص پلاک خودرو با استفاده از متدهاي پردازش تصوير ساده با matlab+سورس برنامه

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین ...

شناخت لوله پلیمری و مقایسه انواع لوله ‏های پلاستیکی

لوله‏های پلاستیکی و لوله پلی اتیلن در تأسیسات صنعتی و ساختمان‏های کشور و تولید و ...

لن گیم – آموزش نحوه شبکه کردن رایانه ها

درباره مؤلف: [email protected] مشاهده تمام نوشته های [email protected]

چگونه از دسته های PS3 به عنوان دسته بازی رایانه ویندوزی ...

چگونه از دسته های ps3 به عنوان دسته بازی رایانه ویندوزی خود استفاده کنید

پاور پوینت تحلیل ثبت ضربان قلب به وسیله برق -پروژه ...

دانلود پروژه تشخيص پلاک خودرو با استفاده از متدهاي پردازش تصوير ساده با matlab+سورس برنامه

پاور پوینت تحلیل ثبت ضربان قلب به وسیله برق -پروژه ...

دانلود پروژه تشخيص پلاک خودرو با استفاده از متدهاي پردازش تصوير ساده با matlab+سورس برنامه

چاپگر،پرینتر،کارتریج،اسکنر، | دانلود رایگان

نکته : آموزش کامل پرینتر های SCX-340x/SCX-340xW Series SCX-340xF/SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series در آدرس ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین ...

راهنمای کامل فعال سازی اینترنت ایرانسل (3G ، 4G) خرید بسته ...

راهنمای کامل فعال سازی اینترنت ایرانسل (۳g ، ۴g) خرید بسته و تعرفه‌های مربوطه. ۶ تیر ...

دانلود برنامه های winamp, putplayer و audacity | شرکت دانش ...

درباره شرکت پکتوس پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است.

درباره ما

عزاداری سنتی ===== برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک ...

نرم افزار یکپارچه مالی پاساک | پاساک|نرم افزار یکپارچه ...

اتوماسون اداری، مالی و تولید پاساک|شامل نرم افزارهای: بهای تمام شده،حسابداری،حقوق و ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین ...

چگونه پیکسل های کنه شده بر روی یک نمایشگر LCD را از بین ...

چگونه پیکسل های کنه شده بر روی یک نمایشگر lcd را از بین ببریم

لن گیم – آموزش نحوه شبکه کردن رایانه ها

درباره مؤلف: [email protected] مشاهده تمام نوشته های [email protected]

دانلود مقاله کامل درباره آموزش املاء 25 ص

مقاله درمورد دانش هاي زباني و ادبي

دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس 7(ما هم می توانیم)

نقد جدید

تحقیق درمورد آموزش جودو

تحقیق در مورد آغاز خلقت انسان 20 ص

کتاب آسمان مشکی

پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار به همراه عکس ها

تحقیق درمورد شناخت و کاربرد کامپیوتر 30 ص

تحقیقی در مورد استرالیا